SPITALUL MUNICIPAL CAMPIA TURZII

INAPOI

REGULAMENT INTERN

ROF

 

REGULAMENT   INTERN

 

 

 

C A P I T O L U L    I

 

Dispoziţii generale

 

 

         Art. 1 (1) Regulamentul Intern,denumit in continuare « Regulamentul » se aplică tuturor angajaţilor din spital incepand cu data de 01.08.2011, indiferent de durata contractului de munca.

                       (2)Prevederile prezentului Regulament se aplica si pentru :

 

         a)personalul încadrat într-o altă unitate, care efectuează stagii de pregătire profesională, cursuri de perfecţionare, specializare.

 

                   b)firmele care asigură diverse servicii în incinta unităţii au obligaţia de a respecta Regulamentul  în afara atribuţiilor şi clauzelor prevăzute în contractele încheiate între părţi (curăţenia spitalului, păstrarea liniştii şi păstrarea integrităţii bunurilor cu care intră în contact).

 

         Art. 2 Dispoziţiile referitoare la organizarea timpului de lucru şi disciplină, din prezentul regulament se aplică în mod corespunzător oricăror altor persoane, sau altor activităţi pe timpul prezenţei în unitate.

 

 

C A P I T O L U L   I I

 

Consiliul de administratie

Art.3.In cadrul spitalului  functioneaza un consiliu de asministratie,  cu rolul de a dezbate principalele probleme de strategie, de organizare si functionare, compus din urmatorii membrii, astfel :

 -   2 reprezentanti ai Directiei de Sanatate Publica Cluj, dr. Moldovan Ioana si dr.Melnic Adriana

-  2 reprezentanti numiti de catre Consiliul Local al municipiului Campia Turzii, Bretoiu Horatiu si Morar Marian

- 1 reprezentant numit de primarul municipiului Campia Turzii, d-na director general Lazar Mariana

-         1 reprezentant al Colegiului Medicilor Cluj, cu statut de invitat, dr.Creteanu Horia

-         1 reprezentant  OAMGMAMR Cluj, cu statut de invitat, d-na Motorga Septimia

La sedintele Consiliului de administratie participa fara drept de vot si ca invitati permanenti, managerul spitalului si reprezentanti ai organizatiilor sindicale semnatare ale Contractului colectiv de munca la nivel de ramura sanitara, astfel:

-         As.princ.Szobolcs Echardth – reprezentant Sindicat “Sanitas”;

-         Ec.Colcer Victoria– reprezentant Sindicat Tesa.

Art.4.Membrii supleanti in Consiliul de Administratie al Spitalului Municipal Campia Turzii sunt urmatorii :

 -  2 reprezentanti ai Directiei de Sanatate Publica Cluj, dr. Gansca Gabriela si dr.Delme Elena

-         2 reprezentanti numiti de catre Consiliul Local al municipiului Campia Turzii,d-l Tulai Ioan si d-l Tulai Alexandru

 -    1 reprezentant numit de primarul municipiului Campia Turzii, d-na ec.Boanca Dorina, d-na ec.Moldovan Emilia

 -  1 reprezentant al Colegiului Medicilor Cluj, cu statut de invitat, dr.Alajmi Mahmoud

-         1 reprezentant  OAMGMAMR Cluj, cu statut de invitat, d-na Lascau Adriana.

Membrii supleanti vor inlocui membrii titulari ori de cate ori va fi nevoie, cu respectarea art.180 din Legea nr.95/2006.

 

Art.5. Consiliul de Administratie are urmatoarele atributii :

-         avizeaza bugetul de venituri si cheltuieli al spitalului, precum si situatiile financiare trimestriale si lunare ;

-         organizeaza concurs pentru ocuparea functiei de manager prin act administrativ al primarului municipiului Campia Turzii ;

-         aproba masurile pentru dezvoltarea activitatii spitalului in concordanta cu nevoile de servicii medicale ale populatiei arondate ;

-         avizeaza programul anual al achizitiilor publice intocmit in conditiile legii ;

-         analizeaza modul de indeplinire a obligatiilor de catre membrii comitetului director si activitatea managerului si dispune masuri pentru imbunatatirea activitatii Spitalului Municipal Campia Turzii ;

-         propune revocarea din functie a managerului si a celorlati membri ai comitetului director in cazul in care se constata existenta situatiilor prevazute la art.180 alin 1 si 183,3 alin 1 din Legea nr.95/2006.

Sedintele Consiliului de Administratie sunt conduse de un presedinte de sedinta, ales cu majoritate simpla din numarul total al membrilor , pentru un mandat de 6 luni.

Consiliul de Administratie al Spitalului Municipal Campia Turzii se intruneste  lunar sau ori de cate ori este nevoie, la initiativa majoritatii membrilor sai, a presedintelui de sedinta sau a managerului si ia decizii cu majoritatea simpla a membrilor prezenti.

 

Consiliul etic

 

         Art.6.In temeiul prevederilor art.185/1/2 din Legea nr.95/2006 privind reforma in sanatate, a art. 1/1 din OMSP nr.1209/2006 pentru aprobarea componentei si atributiilor Consiliului etic, membrii Consiliului etic sunt urmatorii:

-         Dr.Motora Ioan Alexandru – medic primar compartiment obstetrica-ginecologie  Spital Municipal Campia Turzii – presedinte

-         C.Jur.Biris Maria Cozmina – consilier juridic la Spitalul Municipal Campia Turzii, membru

-         Dr. Mirea Marinela – medic primar epidemiolog DSP Cluj – membru

-         As.princ.Hadarean Monica – asistenta sefa la Sectia Boli Interne a Spitalului Municipal Campia Turzii – membru

-         Ec.Rusu Maria – sef birou R.U. la Spitalul Municipal Campia Turzii – secretar.

Atributiile Consiliului etic sunt urmatoarele:

-         analizeaza cazurile de incalcare a normelor de conduita in relatia pacient-medic-asistenta, a normelor de comportament, a disciplinei in Spitalul Municipal Campia Turzii;

-         verifica daca, prin conduita lui personalul medico-sanitar si auxiliar incalca drepturile pacientilor prevazute in Legea nr.46/2003 si in Legea nr.95/2006;

-         sesizeaza organele abilitate ale statului in situatiile in care constat incalcari ale codului de deontologie medicala, ale drepturilor pacientilor, precum si ale normelor de conduita profesionala;

-         analizeaza sesizarile ce privesc plati informale ale pacientilor catre personalul medico-sanitar ori auxiliar sau conditionarea exercitarii actului medical de obtinerea unor foloase – propune dupa caz, masuri de intrare in legalitate;

-         vegheaza pentru respectarea, in cazurile terminale a demnitatii umane si propune masuri cu caracter profesional pentru acordarea tuturor ingrijirilor medicale.

Consiliul etic se intruneste lunar sau ori de cate ori este nevoie.

 

         Consiliul Medical

 

Art.7.In temeiul prevederilor art.185/1/3 din Legea nr.95/2006 privind reforma in sanatate, membrii Consiliului Medical sunt urmatorii:

-         dr.Motora Ioan Alexandru – presedinte

-         dr.Nistor Lavinia – membru

-         dr.Alajmi Mahmoud – membru

-         dr.Sandu Valer - membru

-         dr.Radu Monica – membru

-         dr.Muresan Mihaela – membru

-         dr.Vladut Septimiu – membru

-         dr.Costantea Meda Emilia-membru

-         farm.Miclea Ileana – membru

      -    farm.Szasz Ludovic - membru  

Atributiile Consiliului medical sunt:

 - imbunatatirea standardelor clinice si a modelelor de practica in scopul acordarii de servicii medicale de calitate pentru cresterea gradului de satisfactie al pacientilor.

 - monitorizarea si evaluarea activitatii medicale desfasurate in spital in scopul cresterii performantelor profesionale si utilizarii eficiente a resurselor alocate.

 - elaborarea proiectului de plan de achizitii al spitalului in limita bugetului estimat.

-         intarirea disciplinei economico- financiare.

Presedintele Consiliului Medical este directorul medical dr. Motora Ioan Alexandru.

 

           Art.8

            Comitetul director

Comitetul director conduce intreaga  activitate a spitalului intre sedintele consiliului  de administratie.

Comitetul director al spitalului conform OMSP nr.921/2006, are urmatoarele atributii:

1. elaboreaza planul de dezvoltare al spitalului pe perioada mandatului, in baza propunerilor scrise ale consiliului medical;

2. elaboreaza, pe baza propunerilor consiliului medical, planul anual de furnizare de servicii medicale al spitalului;

3. propune managerului, in vederea aprobarii:

a) numarul de personal, pe categorii si locuri de munca, in functie de reglementarile in vigoare;

b) organizarea concursurilor pentru posturile vacante, in urma consultarii cu sindicatele, conform legii;

4. elaboreaza regulamentul de organizare si functionare, regulamentul intern si organigrama spitaluiui, in urma consultarii cu sindicatele, conform legii;

5. propune spre aprobare managerului si urmareste implementarea de masuri organizatorice privind imbunatatirea calitatii actului medical, a conditiilor de cazare, igiena si alimentatie, precum si de masuri de prevenire a infectiilor nosocomiale, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sanatatii publice;

6. elaboreaza proiectul bugetului de venituri si cheltutieli al spitalului, pe baza centralizarii de catre compartimentul economico-financiar a propunerilor fundamentate ale conducatorilor sectiilor si compartimentelor din  structura spitalului, pe care il supune aprobarii managerului;

7. urmareste realizarea indicatorilor privind executia bugetului de venituri si cheltuieli pe sectii si compartimente, asigurand sprijin sefilor de sectii si compartimente pentru incadrarea in bugetul alocat;

8. analizeaza propunerea consiliului medical privind utilizarea fondului de dezvoltare, pe care il supune spre aprobare managerului;

9. asigura monitorizarea si raportarea indicatorilor specifici activitatii medicale, financiari, economici, precum si a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire si control, pe care le prezinta managerului, conform metodologiei stabilite;

10. analizeaza, la propunerea consiliului medical, masurile pentru dezvoltarea si imbunatatirea activitatii spitalului, in concordanta cu nevoile de servicii medicale ale populatiei, dezvoltarea tehnologiilor medicale, ghidurilor si protocoalelor de practica medicale;

11. elaboreaza planul de actiune pentru situatii speciale si asistenta medicala in caz de razboi, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale si alte situatii de criza;

12. la propunerea consiliului medical, intocmeste, fundamenteaza si prezinta spre aprobare managerului planul anual de achizitii publice, lista investitiilor si a lucrarilor de reparatii curente si capitale care urmeaza sa se realizeze intr-un exercitiu financiar, in conditiile legii, si raspunde de realizarea acestora;

13. analizeaza, trimestrial sau ori de cate ori este nevoie, modul de indeplinire a obligatiilor asumate prin contracte si propune managerului masuri de imbunatatire a activitatii spitalului;

14. intocmeste informari lunare, trimestriale si anuale cu privire la executia bugetului de venituri si cheltuieli, pe care le analizeaza cu consiliul medical si le prezinta autoritatii de sanatate publica Cluj, precum si Ministerului Sanatatii Publice, la solicitarea acestora;

15. negociaza, prin manager si directorul financiar-contabil, contractele de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurari de sanatate Cluj;

16. se intruneste lunar sau ori de cate ori este nevoie, la solicitarea membrilor sai ori a managerului spitalului  si ia decizii ;

17. face propuneri privind structura organizatorica, reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului si a denumirii spitalului;

18. negociaza cu seful de sectie/laborator si propune spre aprobare managerului indicatorii specifici de performanta ai managementului sectiei/laboratorului/ serviciului, care vor conducatorilor sectiilor si compartimentelor din  structura spitalului, pe care il supune aprobarii managerului;

19. raspunde in fata managerului pentru indeplinirea atributiilor care le revin;

20. analizeaza activitatea membrilor sai pe baza rapoartelor de evaluare si elaboreaza raportul anual de activitate al spitalului.

 

Art. 8  (1)  Conducerea executiva a  a spitalului este asigurata de Comitetul director format din : Manager dr.Vedean Tiberiu Ioan , Director medical Dr.Motora Ioan Alexandru si Director financiar-contabil Ec.Bindean Melania si Consiliul de administratie .

(2).Organizarea si atributiile Comitetului director sunt prevazute in OMS nr.921/2006 si in Regulamentul intern al S.M.C.T., in conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma in sanatate cu modificari ulterioare.

Art.10.Managerul conduce activitatea Comitetului director fiind presedintele acestuia, desfasurandu-si activitatea in baza  Ordinului ministrului sanatatii publice nr.2424/15.12.2009 si a Contractului de management incheiat cu Primaria municipiului Campia Turzii , incepand cu data de 30.11.2010 pentru o perioada de 3 ani.

 (3) Directorul medical a fost numit urmare concursului din data de 22.06.2011, contractul de administrare nr. 3766/01.07.2011, incepand cu data de 01.07.2011 pentru o perioada de 3 ani.

 (4).Directorul financiar-contabil a fost numit in baza concursului organizat in data de 25.11.2010, contract de administrare pentru 3 ani, nr.6276/02.12.2010.

 

Managerul are urmatoarele drepturi:

-         dreptul la salarizare conform legislatiei in vigoare ;

-         dreptul la concediu de odihnă anual, de 30 zile lucrătoare, conform prevederilor legale;

-         dreptul de a beneficia de asigurări sociale de sănătate, pensii si alte drepturi de asigurări sociale de stat, în conditiile plătii contributiilor prevăzute de lege;

-         dreptul la securitate si sănătate în muncă;

-         dreptul la formare profesională, în conditiile legii;

-         dreptul la informare nelimitată asupra activitătii spitalului si acces la toate documentele privind activitatea medicală si economico - financiară a acestuia;

-         dreptul de a fi sprijinit de către consiliul de administratie în rezolvarea problemelor de strategie, organizare si functionare a spitalului, precum si în activitatea de identificare de resurse financiare pentru cresterea veniturilor spitalului, în conditiile legii ;

-         dreptul de a fi sprijinit de consiliul medical în implementarea activitătilor pentru îmbunătătirea standardelor clinice si a modelelor de practică, în monitorizarea si evaluarea activitătii medicale, precum si întărirea disciplinei economico - financiare;

-         dreptul de a fi sustinut în realizarea activitătilor specifice de consiliul medical, consiliul etic, precum si de alte comisii pe care le înfiintează, ale căror atributii si responsabilităti sunt aprobate de comitetul director si sunt prevăzute în regulamentul de organizare si functionare a spitalului;

-         dreptul de a revoca membrii comitetului director în cazul neîndeplinirii atributiilor ce le revin;

-         dreptul de a revoca sefii de sectii în cazul nerealizării indicatorilor specifici timp de cel putin un an;

-         dreptul la suspendarea de drept, pe perioada exercitării mandatului, a contractul individual de muncă si de reluare a raporturilor de muncă pe postul detinut anterior încheierii prezentului contract de management ;

-         decontarea cheltuielilor de cazare, diurnă, transport si a altor cheltuieli, cu documente justificative, pentru deplasările în interes de serviciu în tară si în străinătate, potrivit legii;

-         dreptul la repaus zilnic si săptămânal;

-         dreptul la egalitate de sanse si de tratament;

-         dreptul de a desfăsura activitate medicală în spital, în conditiile legii;

-         dreptul de a angaja resursele umane si financiare, în conditiile legii ;

-         dreptul de a renegocia indicatorii de performantă a activitătii asumati prin prezentul contract de management;

-         dreptul de a participa la sedintele consiliului de administratie fără drept de vot.

Obligatiile managerului în domeniul politicii de personal si al structurii organizatorice sunt următoarele:

1. stabileste si aprobă numărul de personal, pe categorii si locuri de muncă, în functie de normativul de personal în vigoare si pe baza propunerilor sefilor de sectii si de servicii;

 2. aprobă organizarea concursurilor pentru posturile vacante, numeste si eliberează din functie personalul spitalului;

 3. repartizează personalul din subordine pe locuri de muncă;

 4. aprobă programul de lucru, pe locuri de muncă si categorii de personal, pentru personalul aflat în subordine;

 5. organizează concurs pentru ocuparea functiilor specifice comitetului director;

 6. numeste si revocă, în conditiile legii, membrii comitetului director;

 7. încheie contractele de administrare cu membrii comitetului director care au ocupat postul prin concurs organizat în conditiile legii, pe o perioadă de maximum 3 ani, în cuprinsul căruia sunt prevăzuti indicatorii de performantă asumati;

 8. prelungeste, la încetarea mandatului, contractele de administrare încheiate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 9. încetează contractele de administrare încheiate, înainte de termen, în cazul neîndeplinirii obligatiilor prevăzute în acestea;

 10. stabileste, de comun acord cu personalul de specialitate medico - sanitar care ocupă functii de conducere specifice comitetului director si are contractul individual de muncă suspendat, programul de lucru al acestuia în situatia în care desfăsoară activitate medicală în unitatea sanitară respectivă, în conditiile legii;

 11. numeste în functie sefii de sectie, de laborator si de serviciu medical care au promovat concursul sau examenul organizat în conditiile legii si încheie cu acestia, în termen de maximum 30 de zile de la data numirii în functie, contract de administrare cu o durata de 3 ani, în cuprinsul căruia sunt prevăzuti indicatorii de performantă asumati;

 12. solicită consiliului de administratie constituirea comisiei de mediere, în conditiile legii, în cazul în care contractul de administrare prevăzut la pct. 11 nu se încheie în termen de 7 zile de la data stabilită în conditiile mentionate;

 13. deleagă unei alte persoane functia de sef de sectie, de laborator si de serviciu medical, pe o perioadă de până la 6 luni, în cazul în care la concursul organizat, în conditiile legii, pentru ocuparea acestor functii nu se prezintă nici un candidat în termenul legal;

 14. repetă procedurile legale de organizare a concursului sau examenului pentru ocuparea functiilor de sefi de sectie, de laborator si de serviciu medical ocupate în conditiile prevăzute la pct. 13;

 15. aprobă regulamentul intern al spitalului, precum si fisa postului pentru personalul angajat;

 16. înfiintează, cu aprobarea comitetului director, comisii specializate în cadrul spitalului, necesare pentru realizarea unor activităti specifice, cum ar fi: comisia medicamentului, nucleul de calitate, comisia de analiză a decesului etc., al căror mod de organizare si functionare este prevăzut în regulamentul de organizare si functionare a spitalului;

 17. realizează evaluarea performantelor profesionale ale personalului aflat în directă subordonare, potrivit structurii organizatorice, si, după caz, solutionează contestatiile formulate cu privire la rezultatele evaluării performantelor profesionale efectuate de alte persoane, în conformitate cu prevederile legale din OMS nr.1229/2011 privind evaluarea performantelor individuale din sanatate;

 18. aprobă planul de formare si perfectionare a personalului, în conformitate cu legislatia în vigoare;

 19. negociază contractul colectiv de muncă la nivel de spital cu reprezentantii sindicatelor ;

20. răspunde de încheierea asigurării de răspundere civilă în domeniul medical atât pentru spital, în calitate de furnizor, cât si pentru personalul medico - sanitar angajat, precum si de reînnoirea acesteia ori de câte ori situatia o impune;

 21. răspunde de respectarea prevederilor legale privind incompatibilitătile si conflictul de interese de către personalul din subordine, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 22. propune, ca urmare a analizei în cadrul comitetului director, structura organizatorică, reorganizarea, schimbarea sediului si a denumirii unitătii, în vederea aprobării, de către autoritătile administratiei publice locale al municipiului Campia Turzii, în conditiile legii;

 23. în situatia în care spitalul public nu are angajat personal propriu sau personalul angajat este insuficient, pentru acordarea asistentei medicale corespunzătoare structurii organizatorice aprobate în conditiile legii, poate încheia contracte de prestări servicii pentru asigurarea acestora;

 24. dispune măsurile necesare pentru ca, începând cu data de 1 ianuarie 2011, cheltuielile aferente drepturilor de personal să nu depăsească maximum 70% din sumele decontate de casele de asigurări de sănătate din Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate pentru serviciile medicale furnizate, precum si din sumele asigurate din bugetul Ministerului Sănătătii cu această destinatie;

 25. analizează modul de îndeplinire a obligatiilor membrilor comitetului director, ai consiliului medical si consiliului etic si dispune măsurile necesare în vederea îmbunătătirii activitătii spitalului;

 26. răspunde de organizarea si desfăsurarea activitătii de educatie medicală continuă (EMC) pentru medici, asistenti medicali si alt personal, în conditiile legii;

 27. răspunde de organizarea si desfăsurarea activitătii de audit public intern, conform legii.

 

Obligatiile managerului în domeniul managementului serviciilor medicale sunt următoarele:

1. elaborează, pe baza nevoilor de servicii medicale ale populatiei din zona deservită, planul de dezvoltare a spitalului pe perioada mandatului, ca urmare a propunerilor consiliului medical, si îl supune aprobării consiliului de administratie al spitalului;

 2. aprobă formarea si utilizarea fondului de dezvoltare al spitalului, pe baza propunerilor comitetului director, cu respectarea prevederilor legale;

 3. aprobă planul anual de servicii medicale, elaborat de comitetul director, la propunerea consiliului medical;

 4. aprobă măsurile propuse de comitetul director pentru dezvoltarea activitătii spitalului, în concordantă cu nevoile de servicii medicale ale populatiei;

 5. elaborează si pune la dispozitie consiliului de administratie rapoarte privind activitatea spitalului; aplică strategiile si politica de dezvoltare în domeniul sanitar ale Ministerului Sănătătii, adecvate la necesarul de servicii medicale pentru populatia deservită;

6. îndrumă si coordonează activitatea de prevenire a infectiilor nosocomiale;

 7. dispune măsurile necesare în vederea realizării indicatorilor de performantă a activitătii asumati prin prezentul contract;

 8. desemnează, prin act administrativ, coordonatorii programelor/subprogramelor nationale de sănătate derulate la nivelul spitalului;

 9. răspunde de implementarea si raportarea indicatorilor programelor/subprogramelor nationale de sănătate derulate la nivelul spitalului, în conformitate cu prevederile legale elaborate de Ministerul Sănătătii;

 10. răspunde de asigurarea conditiilor corespunzătoare pentru realizarea unor acte medicale de calitate de către personalul medico - sanitar din spital;

 11. răspunde de implementarea protocoalelor de practică medicală la nivelul spitalului, pe baza recomandărilor consiliului medical;

 12. urmăreste realizarea activitătilor de control al calitătii serviciilor medicale oferite de spital, coordonată de directorul medical, cu sprijinul consiliului medical.

13. negociază si încheie, în numele si pe seama spitalului, protocoale de colaborare si/sau contracte cu alti furnizori de servicii pentru asigurarea continuitătii si cresterii calitătii serviciilor medicale;

14. răspunde, împreună cu comitetul director, de asigurarea conditiilor de investigatii medicale, tratament, cazare, igienă, alimentatie si de prevenire a infectiilor nosocomiale, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătătii;

 15. negociază si încheie contractul de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurări de sănătate, în conditiile stabilite în contractul - cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate;

 16. poate încheia contracte de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de sănătate private;

 17. poate încheia contracte cu directia de sănătate publică Cluj, în vederea derulării programelor nationale de sănătate si desfăsurării unor activităti specifice, în conformitate cu structura organizatorică a acestora;

 18. poate încheia contract cu institutul de medicină legală din centrul medical universitar la care este arondat pentru asigurarea drepturilor salariale ale personalului care îsi desfăsoară activitatea în cabinetele de medicină legală din structura acestora, precum si a cheltuielilor de natura bunurilor si serviciilor necesare pentru functionarea acestor cabinete;

 19. răspunde de respectarea prevederilor legale în vigoare cu privire la drepturile pacientului si dispune măsurile necesare atunci când se constată încălcarea acestora;

20. răspunde de asigurarea asistentei medicale în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale si alte situatii de criză si este obligat să participe cu toate resursele la înlăturarea efectelor acestora;

 21. răspunde de asigurarea acordării primului ajutor si asistentei medicale de urgentă oricărei persoane care se prezintă la spital, dacă starea sănătătii persoanei este critică, precum si de asigurarea, după caz, a transportului obligatoriu medicalizat la o altă unitate medico - sanitară de profil, după stabilizarea functiilor vitale ale acesteia;

 22. răspunde de asigurarea, în conditiile legii, a calitătii actului medical, a respectării conditiilor de cazare, igienă, alimentatie si de prevenire a infectiilor nosocomiale, precum si de acoperirea, de către spital, a prejudiciilor cauzate pacientilor.

 

 Obligatiile managerului în domeniul managementului economico - financiar sunt următoarele:

1. răspunde de organizarea activitătii spitalului pe baza bugetului de venituri si cheltuieli propriu, elaborat de către comitetul director pe baza propunerilor fundamentate ale conducătorilor sectiilor si compartimentelor din structura spitalului, pe care îl supune aprobării ordonatorului de credite ierarhic superior, după avizarea acestuia de către consiliul de administratie, în conditiile legii;

 2. răspunde de asigurarea realizării veniturilor si de fundamentarea cheltuielilor în raport cu actiunile si obiectivele din anul bugetar pe titluri, articole si alineate, conform clasificatiei bugetare;

3. răspunde de repartizarea bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului pe sectiile si compartimentele din structura acestuia si de cuprinderea sumelor repartizate în contractele de administrare încheiate în conditiile legii;

 4. răspunde de monitorizarea lunară de către sefii sectiilor si compartimentelor din structura spitalului a executiei bugetului de venituri si cheltuieli pe sectii si compartimente, conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului sănătătii;

 5. răspunde de raportarea lunară si trimestrială a executiei bugetului de venituri si cheltuieli unitătilor deconcentrate cu personalitate juridică ale Ministerului Sănătătii si, respectiv, ministerului sau institutiei cu retea sanitară proprie, în functie de subordonare, precum si de publicarea acesteia pe site - ul institutiei sanitare;

 6. răspunde de raportarea lunară si trimestrială a executiei bugetului de venituri si cheltuieli consiliului local, dacă beneficiază de finantare din bugetele locale;

 7. aprobă si răspunde de realizarea programului anual de achizitii publice;

 8. aprobă lista investitiilor si a lucrărilor de reparatii curente si capitale care urmează să se realizeze într-un exercitiu financiar, în conditiile legii, la propunerea comitetului director;

 9. răspunde, împreună cu membrii consiliului medical, de respectarea disciplinei economico - financiare la nivelul sectiilor, compartimentelor si serviciilor din cadrul spitalului;

 10. identifică, împreună cu consiliul de administratie, surse suplimentare pentru cresterea veniturilor spitalului, cu respectarea prevederilor legale;

 11. îndeplineste toate atributiile care decurg din calitatea de ordonator tertiar de credite, conform legii;

 12. răspunde de respectarea si aplicarea corectă a legislatiei din domeniu.

 

Obligatiile managerului în domeniul managementului administrativ sunt următoarele:

1.aprobă si răspunde de respectarea regulamentului de organizare si functionare, după avizarea prealabilă de către Primaria municipiului Campia Turzii;

2.reprezintă spitalul în relatiile cu terte persoane fizice sau juridice;

 3. încheie acte juridice în numele si pe seama spitalului, conform legii;

 4. răspunde de modul de îndeplinire a obligatiilor asumate prin contracte si dispune măsuri de îmbunătătire a activitătii spitalului;

 5. încheie contracte de colaborare cu institutiile de învătământ superior medical, respectiv unitătile de învătământ medical, în conformitate cu metodologia elaborată de Ministerul Sănătătii, în vederea asigurării conditiilor corespunzătoare pentru desfăsurarea activitătilor de învătământ;

 6. încheie, în numele spitalului, contracte de cercetare cu finantatorul cercetării, pentru desfăsurarea activitătii de cercetare stiintifică medicală, în conformitate cu prevederile legale;

 7. răspunde de respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la păstrarea secretului profesional, păstrarea confidentialitătii datelor pacientilor internati, informatiilor si documentelor referitoare la activitatea spitalului;

 8. răspunde de obtinerea si mentinerea valabilitătii autorizatiei de functionare, potrivit normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătătii;

 9. pune la dispozitia organelor si organismelor competente, la solicitarea acestora, în conditiile legii, informatii privind activitatea spitalului;

 10. transmite Primariei municipiului Campia Turzii informări trimestriale si anuale cu privire la patrimoniul dat în administrare, realizarea indicatorilor activitătii medicale, precum si la executia bugetului de venituri si cheltuieli;

 11. răspunde de organizarea arhivei spitalului si de asigurarea securitătii documentelor prevăzute de lege, în format scris si electronic;

 12. răspunde de înregistrarea, stocarea, prelucrarea si transmiterea informatiilor legate de activitatea sa, în conformitate cu normele aprobate prin ordin al ministrului sănătătii;

 13. aprobă utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activităti de cercetare medicală, în conditiile legii;

 14. răspunde de organizarea unui sistem de înregistrare si rezolvare a sugestiilor, sesizărilor si reclamatiilor referitoare la activitatea spitalului;

 15. conduce activitatea curentă a spitalului, în conformitate cu reglementările în vigoare;

 16. propune spre aprobare Primariei municipiului Campia Turzii, un înlocuitor de drept pentru perioadele de absentă motivată din spital, respectiv directorul medical al spitalului dr.Motora Ioan Alexandru;

 17. informează Primariei municipiului Campia Turzii cu privire la starea de incapacitate temporară de muncă, în termen de maximum 24 de ore de la aparitia acesteia;

 18. răspunde de monitorizarea si raportarea datelor specifice activitătii medicale, economico - financiare, precum si a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire si control, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

 19. respectă măsurile dispuse de către Primarul municipiului Campia Turzii în situatia în care se constată disfunctionalităti în activitatea spitalului public;

 20. răspunde de depunerea solicitării pentru obtinerea acreditării spitalului, în conditiile legii, în termen de maximum un an de la aprobarea procedurilor, standardelor si metodologiei de acreditare;

 21. răspunde de solicitarea reacreditării, în conditiile legii, cu cel putin 6 luni înainte de încetarea valabilitătii acreditării;

 22. respectă Strategia natională de rationalizare a spitalelor, aprobată prin hotărâre a Guvernului;

 23. elaborează, împreună cu comitetul director, planul de actiune pentru situatii speciale si coordonează asistenta medicală în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale si alte situatii de criză, conform dispozitiilor legale în vigoare;

 24. răspunde de respectarea si aplicarea corectă de către spital a prevederilor actelor normative care reglementează activitatea acestuia;

 25. asigură si răspunde de organizarea activitătilor de învătământ si cercetare astfel încât să consolideze calitatea actului medical, cu respectarea drepturilor pacientilor, a eticii si deontologiei medicale;

 26. avizează numirea, în conditiile legii, a sefilor de sectie, sefilor de laborator si a sefilor de serviciu medical din cadrul sectiilor, laboratoarelor si serviciilor medicale clinice si o supune aprobării a autoritătii administratiei publice locale.

Obligatiile managerului în domeniul incompatibilitătilor si al conflictului de interese sunt următoarele:

1. depune o declaratie de interese, precum si o declaratie cu privire la incompatibilitătile prevăzute de lege si de prezentul contract, în termen de 15 zile de la numirea în functie, la Primaria municipiului Campia Turzii;

 2. actualizează declaratia prevăzută la pct. 1 ori de câte ori intervin modificări fată de situatia initială, în termen de maximum 30 de zile de la data aparitiei modificării, precum si a încetării functiilor sau activitătilor;

 3. răspunde de afisarea declaratiilor prevăzute de lege pe site - ul spitalului;

 4. depune declaratie de avere în conditiile prevăzute la pct. 1 si 2.

 

     Atributiile generale ale directorului medical

 

1. participa la elaborarea planului de dezvoltare a spitalului pe perioada mandatului, in baza propunerilor consiliului medical;

2. participa la elaborarea, pe baza propunerilor consiliului medical, a planului anual de furnizare de servicii medicale al spitalului;

3. propune managerului, in domeniul sau de responsabilitate, in vederea aprobarii:

a) numarul de personal, pe categorii si locuri de munca, in functie de reglementarile in vigoare;

b) organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante, in urma consultarii cu sindicatele, conform legii;

4. participa la elaborarea regulamentului de organizare si functionare, regulamentului intern si organigramei spitalului, in urma consultarii cu sindicatele, conform legii;

5. propune spre aprobare managerului si urmareste implementarea de masuri organizatorice privind imbunatatirea calitatii serviciilor medicale si de ingrijire, a conditiilor de cazare, igiena si alimentatje, precum si de masuri de prevenire a infectiilor nosocomiale, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sanatatii publice;

6. participa la elaborarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului, pe baza centralizarii de catre compartimentul economico-financiar a propunerilor fundamentate ale conducatorilor sectiilor si compartimentelor din structura spitalului;

7. urmareste, in domeniul sau de responsabilitate, realizarea indicatorilor privind executja bugetului de venituri si cheltuieli pe sectii si compartimente, asigurand sprijin sefilor de sectii si compartimente pentru incadrarea in bugetul alocat;

8. analizeaza, in domeniul sau de responsabilitate, propunerea consiliului medical privind utilizarea fondului de dezvoltare, pe care il supune spre aprobare managerului;

9. asigura in domeniul sau de responsabilitate, monitorizarea si raportarea indicatorilor specifici activitatii medicale, activitatii de ingrijire, financiari, economici, precum si a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire si control, pe care le prezinta managerului;

10. analizeaza, la propunerea consiliului medical, masurile pentru dezvoltarea si imbunatatjrea activitatii spitalului, in concordanta cu nevoile de servicii medicale si de ingrijiri ale populatiei, dezvoltarea tehnologiilor medicale, ghidurilor si protocoalelor de practica medicale;

11. participa la elaborarea planului de actine pentru situatii speciale si asistenta medicala in caz de razboi, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale si alte situatii de criza, in conformitate cu prevederile legale n vigoare;

12. la propunerea consiliului medical, in domeniul sau de responsabilitate, intocmeste, fundamenteaza si prezinta spre aprobare managerului planul anual de achizitii publice, lista investipor si a lucrarilor de reparatii curente si capitale care urmeaza sa se realizeze intr-un exercitiu financiar, in conditiile legii, si raspunde de realizarea acestora;

13. analizeaza trimestrial sau ori de cate ori este nevoie, in domeniul sau de responsabilitate, modul de indeplinire a obligatiilor asumate prin contracte si propune managerului masuri de imbunatatire a activitatii spitalului;

14. intocmeste, pentru domeniul sau de responsabilitate, informari lunare, trimestriale si anuale cu privire la executia bugetului de venituri si cheltuieli, pe care le analizeaza cu consiliul medical si le prezinta managerului spitalului;

 

15. participa la negocierea contractelor de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurari de sanatate, in conditiile legii;

16. participa lunar sau ori de cate ori este nevoie la sedintele comitetului director;

17. face propuneri privind structura organizatorica, reorganizarea, restructurarea si schimbarea sediului si a denumirii spitalului;

18. participa la negocierea si stabilirea indicatorilor specifici de performance ai managementului sectiei/laboratorului/serviciului, care vor fi prevazuti ca anexa la contractul de administrare al sectiei/laboratorului/serviciului;

19. participa, anual, la programe de perfectionare profesionala organizate de Scoala Natjonala de Sanatate Publica si Management Sanitar;

20. raspunde in fata managerului spitalului public pentru indeplinirea atributiilor care ii revin;

21. participa la elaborarea raportului anual de activitate al spitalului.

 

  Atributiile specifice directorului medical

1. in calitate de presedinte al consiliului medical coordoneaza si raspunde de elaborarea la termen a propunerilor privind planul de dezvoltare a spitalului, planul anual de servicii medicale, planul anual de achizitii publice cu privire la achizitia de aparatura si echipamente medicale, medicamente si materiale sanitare, bugetul de venituri si cheltuieli;

2. monitorizeaza calitatea serviciilor medicale acordate la nivelul spitalului, inclusiv prin evaluarea satisfactiei pacientilor, si elaboreaza, impreuna cu sefii de sectii, propuneri de imbunatatire a activitatii medicale;

3. aproba protocoale de practica medicala la nivelul spitalului si monitorizeaza procesul de implementare a protocoalelor si ghidurilor de practica medicala la nivelul intregului spital;

4. raspunde de coordonarea si corelarea activitatilor medicale desfasurate la nivelul sectiilor pentru asigurarea tratamentului adecvat pentru pacientii internati;

5. coordoneaza implementarea programelor de sanatate la nivelul spitalului;

6.   intocmeste   planul   de   formare   si   perfectionare   al personalului medical, la propunerea sefilor de sectii, laboratoare si servicii;

7. avizeaza utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activitati de cercetare medicala, in conditiile legii;

8. asigura respectarea normelor de etica profesionala si deontologie medicala la nivelul spitalului, colaborand cu Colegiul Medicilor din Romania;

9. raspunde de acreditarea personalului medical al spitalului si de acreditarea activitatilor medicale desfasurate in spital, in conformitate cu legislatia in vigoare;

 

 Atributiile generale ale directorului financiar contabil

 

1. participa la elaborarea planului de dezvoltare a spitalului pe perioada mandatului, n baza propunerilor consiliului medical;

2. participa la elaborarea, pe baza propunerilor consiliului medical, a planului anual de furnizare de servicii medicale al spitalului;

3. propune managerului, in domeniul sau de responsabilitate, in vederea aprobarii:

a) numarul de personal, pe categorii si locuri de munca, in functie de reglementarile in vigoare;

b) organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante, in urma consultarii cu sindicatele, conform legii;

4. participa la elaborarea regulamentului de organizare si functionare, regulamentului intern si organigramei spitalului, in urma consultarii cu sindicatele, conform legii;

5. propune spre aprobare managerului si urmareste implementarea de masuri organizatorice privind imbunatatirea calitatii serviciilor medicale si de ingrijire, a conditiilor de cazare, igiena si alimentatie, precum si de masuri de prevenire a infectiilor nosocomiale, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sanatatii publice;

6. participa la elaborarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului, pe baza centralizarii de catre compartimentul economico-financiar a propunerilor fundamentate ale conducatorilor sectiilor si compartimentelor din structura spitalului;

7. urmareste, in domeniul sau de responsabilitate, realizarea indicatorilor privind executia bugetului de venituri si cheltuieli pe sectii si compartimente, asigurand sprijin sefilor de sectii si compartimente pentru incadrarea in bugetul alocat;

8. analizeaza, in domeniul sau de responsabilitate, propunerea consiliului medical privind utilizarea fondului de dezvoltare, pe care il supune spre aprobare managerului;

9. asigura, in domeniul sau de responsabilitate, monitorizarea si raportarea indicatorilor specifici activitatii medicale, activitatii de ingrijire, financiari, economici, precum si a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire si control, pe care le prezinta managerului;

10. analizeaza, la propunerea consiliului medical, masurile pentru dezvoltarea si imbunatatjrea activitatii spitalului, in concordanta cu nevoile de servicii medicale si de ingrijiri ale populatiei, dezvoltarea tehnologiilor medicale, ghidurilor si protocoalelor de practica medicale;

11. participa la elaborarea planului de actjune pentru situatii speciale si asistenta medicala in caz de razboi, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale si alte situatii de criza, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;

12. la propunerea consiliului medical, in domeniul sau de responsabilitate, intocmeste, fundamenteaza si prezinta spre aprobare managerului planul anual de achizitji publice, lista investipor si a lucrarilor de reparatii curente si capitale care urmeaza sa se realizeze intr-un exercitiu financiar, in conditiile legii, si raspunde de realizarea acestora;

13. analizeaza trimestrial sau ori de cate ori este nevoie, in domeniul sau de responsabilitate, modul de indeplinire a obligatiilor asumate prin contracte si propune managerului masuri de imbunatatire a activitatii spitalului;

14. intocmeste, pentru domeniul sau de responsabilitate, informari lunare, trimestriale si anuale cu privire la executia bugetului de venituri si cheltuieli, pe care le analizeaza cu consiliul medical si le prezinta managerului spitalului;

15. participa la negocierea contractelor de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurari de sanatate, in conditiile legii;

16. participa lunar sau ori de cate ori este nevoie la sedin|ele comitetului director;

17. face propuneri privind structura organizatorica, reorganizarea, restructurarea si schimbarea sediului si a denumirii spitalului;

18. participa la negocierea si stabilirea indicatorilor specifici de performanta ai managementului sectiei/laboratorului/

serviciului, care vor fi prevazuti ca anexa la contractul de administrare al sectiei/laboratorului/serviciului;

19. participa, anual, la programe de perfectionare profesionala organizate de Scoala Natjonala de Sanatate Pubtica si Management Sanitar;

20. raspunde in fata managerului spitalului public pentru indeplinirea atributiilor care ii revin;

21. participa la elaborarea raportului anual de activitate al spitalului.

 

Atributiile specifice directorului financiar contabil

 

1. asigura si raspunde de buna organizare si desfasurare a activitatii financiare a unitatii, in conformitate cu dispozitiile legale;

2. organizeaza contabilitatea in cadrul unitatii, in confomitate. cu dispozitiile legale, si asigura efectuarea corecta si la timp a inregistrarilor;

3. asigura intocmirea la timp si in conformitate cu dispozitiile legale a balantelor de verificare si a bilanturilor anuale si trimestriale;

4. propune defalcarea pe trimestre a indicatorilor financiari aprobati in bugetul de venituri si cheltuieli;

5. asigura executarea bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului, urmarind realizarea indicatorilor financiari aprobati si respectarea disciplinei contractuale si financiare;

6. participa la negocierea contractului de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurari de sanatate;

7. angajeaza unitatea prin semnatura alaturi de manager in toate operatiunile patrimoniale, avand obligatia, in conditiile legii, a refuza pe acelea care contravin dispozitiilor legale;

8. analizeaza, din punct de vedere financiar, planul de actiune pentru situatii speciale prevazute de lege, precum si pentru situatii de criza;

9. participa la organizarea sistemului informational al unitatii, urmarind folosirea cat mai eficienta a datelor contabilitatii;

10. evalueaza, prin bilantul contabil, eficienta indicatorilor specifici;

11. asigura indeplinirea, in conformitate cu dispozitiile legale, a obligatiilor unitatii catre bugetul statului, trezorerie si terti.

 

 

C A P I T O L U L  I

 

 

Atribuţiile unităţii

 

Art. 9. Conform prevederilor OUG nr.162/2008 si a Protocolului de predare-primire DSP Cluj nr.3967/25.06.2010 si Consiliul Local al municipiului Campia Turzii nr.17383/25.06.2010 prin Primarul municipiului Campia Turzii, Spitalul Municipal Campia Turzii este in subordinea autoritatii administratiei publice locale. In functie de teritoriu este spital municipal, in functie de competenta, gradul IV conform OMS nr.323/2011 pentru aprobarea metodologiei si a criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor in functie de competenta, iar in functie de modul de finantare este spital finantat din venituri proprii, practicand forma de spitalizare continua si de zi, in calitate de furnizor de servicii medicale. Este organizat si functioneaza in sistem de asigurari sociale de sanatate, care reprezinta principalul sistem de finantare a ocrotirii si promovarii sanatatii populatiei si care asigura acordarea unui pachet de servicii medicale .

 

Art. 10  Spitalul este obligat să asigure:

a).prevenirea şi combaterea  infectiilor nosocomiale in unitate: d-nul asistent principal Eckardth Szabolcs la Comp.nozocomiale, care conform O.M.S.P.nr.916/2006 are urmatoarele atributii:

-         asigura supravegherea epidemiologica a infectiilor nozocomiale prin colectarea,inregistrarea,analiza,interpretarea si diseminarea datelor;

-         elaboreaza buletinul informativ lunar privind morbiditatea,severitatea si eficienta aplicarii masurilor de prevenire a infectiilor nozocomiale;

-         colaboreaza cu conducerile sectiilor/compartimentelor pentru elaborarea metodologiei specifice de prevenire si tinere sub control a infectiilor nozocomiale,pe care o supune spre aprobare Comitetului Director, pentru punere in aplicare si respectare;

-         efectueaza ancheta epidemiologica in izbucniri epidemice de infectii nozocomiale,stabilind factorii cauzali si programele specifice de masuri de control,urmarind respectarea acestora;

-         verifica respectarea normelor de igiena spitaliceasca,igiena produselor alimentare,in special a celor dietetice,normelor de sterilizare si mentinerea sterilitatii materialelor sanitare si a solutiilor injectabile,respectarea precautiilor universasale.Organizeaza masurile de remediere a deficientelor contactate;

-         este responsabil pentru organizarea si realizarea programelor instructiv/educative privind prevenirea infectiilor nozocomiale,colaborand cu personalul calificat din sectii/compartimente;

-         coordoneaza elaborarea si actualizarea anuala,impreuna cu conducerile sectiilor a Ghidului de prevenire a infectiilor nozocomiale;

-         evalueaza activitatea de prevenire si control a infectiilor nozocomiale;

-         organizeaza depistarea ,raportarea,evidenta,izolarea,tratarea si aplicarea masurilor de control in caz de boala transmisibila internata sau aparuta in spital;

-         efectueaza studii epidemiologice privind morbiditatea,severitatea si costul infectiilor nozocomiale.

b) aprovizionarea cu substante si materiale de curatenie si dezinfectie cu respectarea normelor legale in vigoare privind dezinfectia,dezinsectia si deratizarea ;

c) aprovizionarea în vederea asigurării unei alimentaţii corespunzătoare, atat din punct de vedere calitativ cat şi cantitativ, respectand alocaţia de hrană alocată conform legislaţiei în vigoare;

d) asigurarea unui microclimat corespunzator astfel incit sa fie prevenita aparitia de infectii nosocomiale.

e) realizarea condiţiilor necesare pentru aplicarea măsurilor de protecţia muncii şi paza contra incendiilor conform normelor în vigoare.

f). in perioada de carantina,organizarea vizitelor in spital se va efectua conform dispozitiilor , prin instituirea masurilor specifice de carantina , in caz de necesitate.

g).asigurarea masurilor de protectie a muncii si PSI, impreuna cu responsabilul in domeniu d-l ing.Scrobota Nicolae.

h).Este abilitat a sanctiona contraventional (conform art.10 din Legea nr.349/2002) persoanele care nu respecta art.3 alin 1 prim « se interzice complet fumatul in unitatile sanitare de stat si private » din Legea nr.349/2002 pentru prevenirea si combaterea efectelorconsumului produselor din tutun completata si modificata cu OG nr.13/2003 ; banii proveniti din contraventii sunt venituri proprii ale spitalului.

 

C A P I T O L U L   IV

 

 


         Atribuţiile personalului

 

Art. 11. Personalul încadrat în unitate are obligaţia să îşi desfăşoare activitatea în mod responsabil, conform reglementărilor profesionale, codului de deontologie medicala şi cerinţelor postului.

 

         Art. 12. Principalele îndatoriri ale angajaţilor sunt următoarele:

 

         a) asigură monitorizarea specifică a bolnavilor conform prescripţiei medicale;

         b) respectă normele de securitate, manipulare şi descărcare a stupefiantelor, precum şi a medicamentelor cu regim special;

         c) organizează şi desfăşoară programul de educaţie pentru sănătate, activităţi de consiliere, atat pentru pacienţi, cat şi pentru aparţinători şi diferite categorii profesionale aflate în formare;

         d) utilizează şi păstrează în bune condiţii, echipamentele şi instrumentarul din dotare, supraveghează colectarea,depozitarea transportul si eliminarea finala a   materialelor şi instrumentarului  de unică folosinţă utilizat (şi se asigură de depozitarea acestora în vederea distrugerii;)

         e) respectă reglementările în vigoare privind prevenirea, controlul şi combaterea infecţiilor nozocomiale;

         f) poartă echipamentul corespunzător funcţiei pe care o deţine, în vederea păstrării igienei şi a aspectului estetic personal;

         g) respectă comportamentul etic faţă de pacienţi, aparţinători şi celelalte persoane cu care colaborează;

         h) respectă secretul profesional;

         i) respectă programul de lucru şi regulamentul intern;

         j) in intreaga activitate desfasurata in cadrul spitalului, intregul personal medico-sanitar are obligatia de a folosi un limbaj politicos atat fata de pacienti cat si fata de vizitatori si de insotitorii pacientilor.

         j) execută orice alte sarcini de serviciu în vederea asigurării unei bune funcţionări a activităţii spitalului.

 

C A P I T O L U L   V

 

         Timpul de muncă

 

         Art. 13. Activitatea este consemnată zilnic în condicile de prezenţă pe secţii şi compartimente de muncă, cu trecerea orei de începere a programului şi ora de terminare a programului.

 

         Condicile de prezenţă sunt verificate zilnic de medicul şef, care are obligaţia de a confirma prin semnătură, concordanţa prezenţei din secţie cu cea din condică.

 

         Art. 14 . a) Durata normală a timpului de lucru este de 8 ore/zi;

                        b) La locurile de muncă cu activitate specifică se pot stabili forme speciale de organizare a activitatii , program de 12 /24 si anume : compartiment chirurgie, compartiment ATI, compartiment obstetrica – ginecologie, neonatologie, sectia pediatrie, statia de hemodializa, personalul de la bucatarie si de la centrala termica.

                          c)locurile de munca si categoriile de personal pentru care durata normala a timpului de lucru este mai mica de 8 ore pe zi sunt stabilite prin ordinul ministrului sanatatii nr.245/2003 si a Regulamentului nr. 870/2004 si anume: Laborator Analize Medicale si Laborator Radiologie.

 

         Art. 15.  Programul de lucru, inclusiv gărzile, se stabileşte de conducerea unităţii, respectandu-se legislaţia în vigoare.

         Prin acest Regulament Intern, se stabileşte următorul program:

 

         I - Pentru personalul superior de specialitate

 

Managerul are program de 8 ore zilnic, 40 de ore/saptamana, dupa cum  urmeaza: luni-joi 7,00-15,30, vineri 7,00-13,00.   

Poate efectua garzi in afara programului normal de lucru , fara a avea obligatia de a efectua garda.

Directorul medical are o norma intreaga, durata timpului de lucru este de 7ore/zi. Poate efectua garzi in afara programului normal de lucru , fara a avea obligatia de a efectua garda.

 

a).repartitia programului de lucru se face dupa cum  urmeaza: 8,00 – 15,00 ( 7 ore)

b) programul de lucru se poate modifica in conditiile contractului colectiv de munca aplicabil pe ramura sanitara/regulamentului intern;

c) orele suplimentare se efectueaza in conditiile legii.

Directorul financiar contabil are o norma intreaga. durata timpului de lucru fiind de 8 ore/zi, 40 de ore/saptamana.

a).repartitia programului de lucru se face dupa cum  urmeaza: luni-joi 7,00-15,30, vineri 7,00-13,00.        

b) programul de lucru se poate modifica in conditiile contractului colectiv de munca aplicabil pe ramura sanitara/regulamentului intern;

c) orele suplimentare se efectueaza in conditiile legii.

 

 

 

a)     Secţii cu paturpersonal medical superior:

Sefii de sectii :

Activitate curentă de 8 ore , 7,00 – 15,00. Pot efectua garzi in afara programului normal de lucru , fara a avea obligatia de a efectua garda.

 

 Personal medical superior :

Activitate curentă de 6 ore în cursul dimineţii în zilele lucrătoare, intre orele:   8,00    - 14,00 ;

-20-23 ore de gardă lunar (în funcţie de numărul de zile lucrătoare din lun) obligatorii pentru sectiile unde se organizeaza linie de garda ;

- în zilele de sambătă, duminică şi sărbători legale garda este de 24 ore;

-contravizitele  se asigură zilnic, prin rotaţie după amiaza în zilele lucrătoare de la ora 17,00 pana la18,00 şi dimineaţa, în zilele de repaus săptămanal şi sărbători legale, pentru sectiile cu paturi unde nu este organizat serviciul de garda.

 

Orele de contravizită se efectuează în funcţie de numărul de zile lucrătoare din lună, astfel:

 

în lunile cu 20 zile lucrătoare, numărul de ore de contravizită trebuie să fie de 20;

în lunile cu 21 zile lucrătoare, numărul de ore de contravizită trebuie să fie de 22;

în lunile cu 22 zile lucrătoare, numărul de ore de contravizită trebuie să fie de 24;

în lunile cu 23 zile lucrătoare, numărul de ore de contravizită trebuie să fie de 26.

 

 

 

II- Personal superior de specialitate din cabinete de consultaţii,

      laboratoare şi farmacie

 

Radiologie:  ora 8,00 - 14,00

Laborator de analize:  7,30 - 14,30

Farmacie:  8,00 - 15,00

TBC : 8,00 – 15,00

Planificare familiala, Diabet zaharat: 8,00 – 15,00

 

 

IV Personal mediu sanitar în secţii si compartimente cu paturi :

 

Sectia Interne,

Asistenta sefa : 7,00 –15,00

7,00 - 15,00 - tura I

15,00 - 23,00 - tura a II- a

23,00 - 7,00 - tura a III- a

 

Sectia Pediatrie,

-         Asitenta sefa, asistente program 12/24 , respectiv 7,00-19,00 si19,00-7,00

 

Compartiment obstetrica-ginecologie si neonatologie,

-         asistenta sefa , asistente program de 8 ore 7,00-15,00 si 12/24 , respectiv 7,00-19,00 si 19,00-7,00

 

Compartiment ATI,

-         program 12/24 , respectiv 7,00-19,00 si 19,00-7,00

 

Compartiment Chirurgie – Ortopedie:

Asistenta sefa , asistente program de 8 ore 7,00-15,00 si program 12/24 , respectiv 7,00-19,00 si 19,00-7,00

 

Sala de operatie

Tura I asistente : 6,00 – 14,00

Tura II asistente: 12,00 – 20,00

 

Statie Hemodializa ,

 

-         program  asistente  12 ore, respectiv 7,00-19,00

 

 

V - Personal auxiliar sanitar în secţia interne cu paturi :

 

Infirmiere,ingrijitoare curatenie:

  6,00 - 14,00 tura I

  14,00 - 22,00 tura a II- a

  22,00 - 6,00 tura a III- a

 

Personal auxiliar sanitar in compartimentele obstetrica-ginecologie,neonatologie chirurgie, ortopedie si ATI cu paturi:

Infirmiere,ingrijitoare curatenie :6,00-18,00 si 18,00-6,00

 

Personal auxiliar sanitar în secţia pediatrie cu paturi :

Infirmiere :6,00-18,00 si 18,00-6,00

Ingrijitoare :6,00-14,00

 

Personal auxiliar sanitar in  Statia de hemodializa cu paturi :

Ingrijitoare :7,00-19,00

 

VI - Personal mediu din compartimentele fără paturi

 

laboratoare (analize, explorări): cu program in o tura: 7,30 - 14,30 ; sambata, duminica si-n zilele de sarbatori legale ,cu obligativitatea de a raspunde la solicitari conform graficelor de urgente;

farmacie:cu program in o tura: 8,00 - 16,00; sambata, duminica si-n zilele de sarbatori legale , cu obligativitatea de a raspunde la solicitari conform graficelor de urgente;

laborator radiologie:  8,00 - 14,00

cabinet planing , diabet zaharat: 7,00-15,00

cabinet TBC: 7,00-15,00

 

VII - Personal auxiliar din compartimentele fără paturi

laboratoare (analize, explorări): contract prestari servicii cu firma autorizata 7,00-15,00

farmacie: contract prestari servicii cu firma autorizata, 7,00-15,00

îngrijitor curăţenie TBC : contract prestari servicii cu firma autorizata, 7,00-15,00.

VIII - Personal tehnic, economic, administrativ

 

T.E.A.:  7,00 - 15,30 de luni pana joi,7,00 – 13,00 vineri

Muncitori:  7,00 - 15,30 de luni pana joi,7,00 – 13,00 vineri

Centrala termica :program 12/24 , respectiv 6,00-18,00 si 18,00-6,00

Spălătorie:  6,00 - 14,00

Bloc alimentar:  program 12/24,respectiv 6,00-18,00

                         Si  program de 8 ore :6,00-14,00 –marti,joi, sambata si duminica

Paza : Contract de prestari servicii prin firma autorizata, program 24/48 ore.

             Art.16.(1) Evidenta prezentei la program se tine prin condici de prezenta in care personalul este obligat sa semneze zilnic.Nesemnarea zilnica si la timp a condicilor de prezenta constituie o incalcare a normalor de disciplina a muncii si se sanctioneaza conform Legislatiei muncii.

                         (2) Evidenta orelor efectuate peste program se tine separat pe locuri de munca conform Codului muncii si se depune la serviciul resurse umane ,organizare,normare,salarizare.

 

         Art. 17.  Se consideră muncă prestată în timpul nopţii, munca prestată în intervalul 22,00 - 6,00 cu posibilitatea abaterii o oră în plus sau în minus, faţă de aceste limite, în cazuri excepţionale.

        

         Este considerat program în 3 ture, sistemul 8/16, 12/24 ore, salariatul avand obligaţia efectuării serviciului de dimineaţă, după-amiază şi noapte, în decursul unei luni în conformitate cu prevederile legale.

 

         Personalul care efectueaza activitate in 3 ture beneficiaza de un spor de 15 % din salariul de baza , daca efectueaza un numar egal  de 5 zile in tura I,II si III.

 

         Art. 18.  Programarea concediilor de odihnă se face de conducerea secţiilor (compartimentelor) la începutul anului, astfel încat să asigure atat bunul mers al activităţii, cat şi interesele salariaţilor şi cu aprobarea conducerii unităţii.

 

         Concediul anual de odihnă se poate fracţiona, la cererea salariatului, una din tranşe neputand fi mai mică de 10 zile lucrătoare.

 

         Concediul fără plată se acordă salariaţilor la cererea acestora în funcţie de interesele unităţii şi în conformitate cu prevederile legale , respectiv maxim 90 de zile si se completeaza cu prevederile Contractul Colectiv de Munca .

 

             Plecarea in concediu de odihna,concedii pentru studii sau concedii fara plata,inainte de a fi aprobata de seful ierarhic,este interzisa si constituie o abatere pentru care se pot aplica sanctiuni disciplinare.La fel si intarzierile la expirarea concediilor.

 

              Este interzisa intreruperea concediului de odihna si prezentarea la serviciu din initiativa persoanei incadrate in munca ;aceasta poate fi rechemata  din concediu numai din dispozitie scrisa a conducerii unitatii, pentru nevoi de serviciu neprevazute si urgente.

 

         Art.19.  Accesul in unitate se realizeaza astfel :

                        -pe baza de legitimatie,pentru personalul propriu;

                        -pentru personalul din afara unitatii venit in interes de servicu pe baza buletinului de identitate sau a legitimatiei de serviciu ;

                        -pentru studenti,pe baza legitimatiei de student ;

                        -pentru vizitatorii bolnavilor , in cadrul unui program zilnic ( intre orele 14,00 si 16,00 ) ,  iar in afara programului prevazut pentru vizitarea acestora,pe baza biletului de liber acces,eliberat de seful de sectie.

                      -pentru reprezentantii presei, numai cu acordul managerului general al spitalului care va nominaliza in mod explicit locurile in care se poate filma sau persoanele carora li se pot lua interviuri, cu respectarea drepturilor pacientilor  la intimitate. Pentru aceasta, anterior, reprezentatii mass-media vor face demersuri scrise managerului general,in vederea obtinerii acordului scris.

 

 

         C A P I T O L U L   V I

 

Sancţiuni disciplinare

 

         Art. 20. Abaterile de la regulile de disciplină, precum şi încălcarea obligaţiilor de serviciu, inclusiv a normelor de comportare, constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit legii, cu :

 

         a) avertisment scris

         b) retrogradarea din functie,cu acordarea salariului corespunzator functiei in care s-a dispus retrogradarea,pentru o durata ce nu poate depasi 60 de zile;

          c)reducerea salariului de baza pe o durata de 1-3 luni cu 5-10 % ;

         d) reducerea salariului de baza şi/sau dupa caz, si a indemnizaţiei de conducere pe o perioadă de 1 - 3 luni, cu 5 -10%

         e) desfacerea disciplinară a contractului de muncă

         Sanctiunea disciplinara se radiaza de drept in termen de 12 luni de la aplicare, daca salariatului nu i se aplica o noua sanctiune disciplinara, in acest termen. Radierea sanctiunilor disciplinare se constata prin decizie a angajatorului emisa in forma scrisa.

 

         Art. 21. Incălcarea Regulamentului Intern  atrage sancţionarea salariatului vinovat conform art. 20.

 

         Art. 22.Sancţiunea disciplinară se aplică conform art.263-268 din Codul muncii.

 

         Art. 23. Impotriva sancţiunii disciplinare se poate face plangere în termen de 30 de zile de la comunicare la Tribunalul Cluj – Sectia mixta de contencios administrativ si fiscal, de conflicte de munca si asigurari sociale.

 

C A P I T O L U L  V I I

 

Raspunderea patrimoniala

         

         Art.24.  Spitalul,in calitate de angajator si salariatii raspund patrimonial in conditiile art.269-275 din  Codul muncii.

         Art.25.Sustragerea din institutie in mod voit a bunurilor care apartin acesteia  duce la desfacerea contractului individual de munca. Constatarea furtului se face de catre conducerea unitatii, direct prin perchetionarea aleatorie a angajatilor.

                   

 

C A P I T O L U L   V I I I

 

NORME OBLIGATORII SI DISPOZITII FINALE :

 

Art.26. (1) Este interzisă publicitatea oricărui medicament pentru care nu există o autorizaţie de punere pe piaţa.

             (2) .Toate materialele promoţionale ale unui produs destinate profesioniştilor din sectorul sanitar trebuie să fie în concordanţă cu rezumatul caracteristicilor produsului aprobat de Agenţia Naţională a Medicamentului si insotite de catre acesta.

                     (3). Publicitatea unui medicament trebuie să încurajeze folosirea raţională a produsului, prezentându-l în mod obiectiv, fără a-i exagera calităţile şi fără să inducă în eroare. Publicitatea trebuie să fie onestă, adevărată şi corectă. Publicitatea trebuie să evite orice susţinere sau reprezentare în măsură să inducă în eroare consumatorul, chiar şi prin omisiune, ambiguitate sau exagerare.

                    (4). Publicitatea destinată profesioniştilor din sectorul sanitar poate fi făcută atât pentru medicamentele fără prescripţie medicală, cât şi cele cu prescripţie medicală.

                    (5). În cadrul spitalelor, va exista un spaţiu destinat publicităţii pentru medicamente şi el va fi prestabilit de către conducerea spitalului.

                    (6). Întâlnirile dintre reprezenanţii firmelor de medicamente şi medicii specialişti se vor desfăşura după un program organizat şi aprobat  de către conducerea spitalului.

                    (7).Conţinutul materialului publicitar trebuie notificat către conducerea spitalului.

                    (8). Oferirea de mostre de către firmele de medicamente pentru medicii specialişti din spitale trebuie să se desfăşoare după un program aprobat de conducerea spitalului.

 

Art.27. In intreaga lor activitate , toate cadrele medico-sanitare vor adopta o conduita civilizata, politicoasa, neomitand formulele si saluturile de politete, atat fata de pacienti cat si fata de insotitorii si vizitatorii acestora.

Toti salariatii spitalului precum si personalul ce deserveste paza si curatenia vor actiona intr-un climat de liniste care sa asigure confort psihic pacientilor, evitand pe cat posibil, orice disconfort fonic (prin ton ridicat, zgomote ale utilajelor si dispozitivelor cu care isi desfasoara activitate) cu preponderenta in perioadele destinate odihnei pacientilor.

Atat medicii cat si personalul cu pregatire medie si auxiliara, se vor comporta cu pacientii si apartinatorii acestora intr-o maniera care sa excluda orice posibilitate de interpretare din partea acestora ca se doreste  sau se urmareste o remunerare a actului medical si de ingrijire, alta decat cea prevazuta de actele normative in vigoare, respective  decat salariul obtinut pe statul de plata.

Pacientii care manifesta un comportament necivilizat, injurios, agresiv la adresa personalului medical, vor fi externati sau refuzati a fi consultati, exceptie facand urgentele medico-chirugicale.

         Art.28.Drepturile pacientilor , conform Legii nr.46/2003  sunt urmatoarele:

Dreptul pacientului la informatia medicala :

 -  de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile si modul de a fi utilizate;

-         de a fi informat asupra identitatii si statutului profesional al furnizorilor de servicii de sanatate , cat si asupra regulilor si obiceiurilor pe care trebuie sa le respecte pe durata spitalizarii;

-         are dreptul de a fi informat asupra starii sale de sanatate , a interventiilor medicale propuse , a riscurilor potentiale fiecarei proceduri , a alternativelor existente la procedurile propuse si a datelor cu privire la diagnosticul si prognosticul bolii respective;

-         are dreptul de a decide daca mai doreste sa fie informat , in cazul in care informatiile prezentate de medic i-ar cauza suferinta;

-         informatiile se aduc la cunostinta pacientului intr-un limbaj respectuos , clar , cu minimalizarea terminologiei de specialitate , iar atunci cand pacientul nu cunoaste limba romana va primi informatii in limba materna sau dupa caz , se va cauta o alta forma de comunicare;

-         are dreptul de a alege o alta persoana care sa fie informata in locul sau , respectiv rudele si prietenii pacientului pot fi informati despre  evolutia investigatiilor , diagnostic si tratament , cu acordul pacientului;

-         are dreptul de a cere si de-a obtine o alta opinie medicala;

-         are dreptul sa solicite si sa primeasca la externare , un rezumat scris al investigatiilor diagnosticului , tratamentului si ingrijirilor acordate pe perioada spitalizarii;

Consimtamantul pacientului privind interventia chirurgicala :

 -  are dreptul sa refuze sau sa opreasca o interventie medicala , asumandu-si in scris raspunderea pentru decizia sa , consecintele refuzului trebuie explicate pacientului;

-         cand nu-si poate exprima vointa , dar este necesara interventia de urgenta , personalul medical are dreptul sa deduca acordul pacientului dintr-o exprimare anterioara a vointei acestuia ,  iar daca interventia este de urgenta consimtamantul reprezentantului legal nu mai este necesar;

-         cand reprezentantul legal nu consimte la interventie , iar medicii considera ca fiind oportuna , se va lua o decizie de catre o comisie de arbitraj ( formata din 3 medici pentru pacientii internati si din 2 medici pentru pacientii din ambulator )

-         consimtamantul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea , pastrarea produselor biologice prelevate din corpul sau si pentru participarea sa in invatamantul medical clinic si la cercetarea stiintifica;

-         pacientul nu poate fi fotografiat sau fimat intr-o unitate sanitara , fara consimtamantul sau , exceptie fiind culpa medicala

Dreptul la confidentialitatea informatiilor si viata privata a pacientului :

 -  informatiile privind starea pacientului,rezultatele  investigatiilor ,diagnosticul ,prognosticul , tratamentul , datele personale sunt confidentiale , chiar si dupa decesul acestuia;

-         pacientul are acces la datele medicale personale;

-         orice amestec in viata privata a familiei pacientului este interzis , exceptie sunt cazurile in care prezinta pericol pentru sine sau pentru sanatatea publica.

Drepturile pacientului in domeniul reproducerii:

 - dreptul femeii la viata , prevaleaza in cazul in care sarcina reprezinta un factor de risc major si imediat pentru viata mamei;

Dreptul pacientului la tratament si ingrijiri medicale :

 - in cazul in care furnizorii de servicii medicale sunt obligati sa recurga la selectarea pacientilor pentru anumite tipuri de tratament , care sunt disponibile in mod limitat ,selectia se face numai pe baza criteriilor medicale(elaborate de  M.S. );

-         pacientul are dreptul la ingrijiri terminale pentru a putea muri in demnitate;

-         la solicitarea pacientului mediul de ingrijire si tratament poate fi cat mai aproape de cel familial;

-         personalul medical sau nemedical al unitatilor sanitare nu are dreptul sa supuna pacientul unei forme de presiune , pentru a-l recompensa altfel decat prevad reglementarile legale din cadrul unitatilor sanitare;

-         pacientul poate oferi angajatilor unitatilor sanitare unde a fost ingrijit , plati suplimentare sau donatii , cu respectarea legii.

Art.29.Drepturile asiguratilor conform art.219 alin 2 din Legea nr. 95/2006 ,privind reforma in sanatate:

a). sa aleaga furnizorul de servicii medicale,precum si casa de sanatate la care se asigura;

b). sa fie inscrisi pe lista unui medic de familie pe care il solicita,daca indeplinesc toate conditiile prezentei,suportand cheltuielile de transport daca optiunea este pentru un medic din alta localitate;

c). sa isi schimbe medicul de familie ales numai dupa expirarea a cel putin 6 luni de la data inscrierii pe listele acetuia;

d). sa beneficieze de servicii medicale,medicamente,materiale sanitare si dispozitive medicale in mod nediscriminatoriu in conditiile legii;

e). sa  efectueze controale profilactice, in conditiile stabilite prin contractul-cadru;

f). sa beneficieze de servicii de asistenta medicala preventiva si de promovare a sanatatii,inclusiv pentru depistarea precoce a bolilor;

g). sa beneficieze de servicii medicale in ambulatorii si in spitale aflate in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate;

h). sa beneficieze de servicii medicale de urgenta;

i). sa beneficieze de unele servicii de asistenta stomatologica;

j). sa beneficieze de tratament fizioterapeutic si de recuperare;

k). sa beneficieze de dispozitive medicale ;

l). sa beneficieze de servicii si ingrijiri medicale la domiciliu;

m). sa li se garanteze confidentialitatea privind datele, in special in ceea ce priveste diagnosticul si tratamentul;

n). sa aiba dreptul la informatie in cazul tratamentelor speciale;

o). sa beneficieze de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate in conditiile legii.

Obligatiile asiguratilor  conform art.219 din Legea nr. 95/2006 ,privind reforma in sanatate:

a). sa se inscrie pe lista unui medic de familie ;

b). sa anunte medicul de familie ori de cate ori apar modificari in starea lor de sanatate;

c). sa se prezinte la controalele profilactice si periodice stabilite prin contractul – cadru;

d). sa anunte in termen de 15 zile medicul de familie si casa de asigurari asupra modificarilor datelor de identitate sau modificarilor referitoare la incadrarea lor intr-o anumita categorie de asigurati;

e). sa respecte cu strictete tratamentul si indicatiile medicului;

f). sa aiba o conduita civilizata fata de personalul medico – sanitar;

g). sa achite contributia datorata fondului si suma reprezentand  coplata,in conditiile stabilite prin contractul – cadru;

h). sa prezinte furnizorilor de servicii medicale documentele justificative care sa ateste calitatea de asigurat.

 PERSOANELE CARE NU FAC DOVADA CALITATII DE ASIGURAT BENEFICIAZA DE SERVICII MEDICALE NUMAI IN CAZUL URGENTELOR MEDICO – CHIRURGICALE, AL BOLILOR CU POTENTIAL ENDEMO – EPIDEMIC SI CELE PREVAZUTE IN PROGRAMUL NATIONAL DE IMUNIZARI, MONITORIZAREA EVOLUTIEI SARCINII SI A LAUZEI, SERVICII DE PLANIFICARE FAMILIALA, IN CADRUL UNUI PACHET MINIMAL  DE SERVICII MEDICALE, STABILIT PRIN CONTRACTUL – CADRU.”

 “PERSOANELE CARE PRIN FAPTELE LOR ADUC PREJUDICII SAU DAUNE SANATATII ALTEI PERSOANE RASPUND POTRIVIT LEGII SI SUNT OBLIGATE SA SUPORTE CHELTUIELILE EFECTIVE OCAZIONATE DE ASISTENTA MEDICALA ACORDATA”. (art.313 din Legea nr.95/2006)

Obligatiile asiguratilor:

 -  sa respecte cu strictete tratamentul si indicatiile medicului;

-  sa aiba o conduita civilizata fata de personalul medico – sanitar;

 -  sa achite contributia datorata fondului asigurarilor de sanatate

-  sa prezinte furnizorilor de servicii medicale documentele justificative ce atesta calitatea de asigurat.

 

Art.30  Respectarea prevederilor prezentului Regulament este obligatorie pentru toti angajatii spitalului.

 

Art. 31. Regulamentul Intern  poate fi modificat sau completat, ori de cate ori necesităţile legale de organizare, funcţionare şi disciplina muncii în unitate le cer.

Art. 32. Regulamentul Intern va fi prelucrat cu toţi angajaţii, pe secţii şi compartimente, încheindu-se proces - verbal sub semnătură de luare la cunoştinţă.

 

Art. 33. Pentru personalul încadrat după intrarea în vigoare a Regulamentului  Intern , prelucrarea se face de către şeful secţiei (compartimentului) în care acesta se angajează, confirmarea anexandu-se la contractul de muncă.

 

Art.34. Programul de vizita va fi zilnic, cate 2 ore de la ora 14,00 – 16,00 , iar accesul acestora va fi permis numai in grupuri de cate 2 persoane la fiecare pacient.

 

Art.35. Prezentul regulament intern se completeaza in mod corespunzator atat cu legea drepturilor pacientului Legea nr.46/2003 (drepturile pacientului sunt redate pe larg in art.27 al prezentului regulament intern) ,  cat si cu codul de deontologie medicala.

 

 

Art.36. La data intrarii in vigoare a prezentului Regulamant Intern , se abroga vechiul Regulament Intern .

 

 

 

 

 

 

COMITET DIRECTOR

 

 

 

MANAGER

DR.VEDEAN TIBERIU IOAN

 

DIRECTOR MEDICAL,

DR.MOTORA IOAN ALEXANDRU

 

DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL

EC.BINDEAN MELANIA